Verkoopsvoorwaarden


Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.
 
 
1.     De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 
2.     De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 
3.     De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 
4.     De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 
5.     Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. De consument heeft het recht om de aangekochte goederen ongeopend te retourneren binnen de 14 dagen te rekenen vanaf factuur datum. Van zodra de goederen in goede staat zijn geretourneerd zal de aankoopsom worden terug betaald. Transportkosten worden niet terug betaald.
 
6.     Onze leveringen zijn direct betaalbaar (of: Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14e dag na factuurdatum (inkopers).
 
7.     De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 
8.     Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.
 
9.     Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een in gebreke stelling, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag en een administrtatie kost van 50 Euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke
of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of
diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank
overeenkomstig het gemeen recht.
 
10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.